29 Kasım 2016 Salı

"Asılsız Ermeni iddiaları" ve "sözde Soykırım" masalı/Yervant Özuzun*

1915'te coğrafyamızda insanlık değerlerinin sıfırlandığı uygulamalar gerçekleşti.

Kimileri için bu;Doğu Anadolu'da düşmanla işbirliği yapan,isyan eden Ermenilerin sevkidir.Osmanlı'nın güney illerine gönderilmişlerdir."Asılsız Ermeni iddiaları"dır.

Evet,doğuda bir sorun vardı.

Tanzimat'tan sonra gayrimüslimlerden alınan vergiler kalkmıştı.Müslümanlarla eşit haklara sahip vatandaş olmuşlardı.

Olmuşlardı ama hâlâ "millet-i mahkûm" konumundaydılar.Aşiretler hâlâ ve zorla çift ve fazla vergi topluyordu.Verginin ismi "haraç" yaşamak için aşiret haracına dönmüştü.

Köylerini basma,kız kaçırma,öldürme,ürünlerini tarlalarını iş yerlerini gaspetme.Ermenilerin yaşamlarını zorlaştırıyor,yaşam alanlarını daraltıyor,yoksullaştırıyordu.

Ermenilerin bu duruma tepkisi "isyan" sayıldı.Hamidiye Alayları'nın Ermeni mahallelerinde,köylerde yağma,talan,yakma ve katliamları başladı.

Şikâyetler,raporlar dikkate alınmıyordu.Çünkü bunlar Babı-Âlî'nin Ermeni politikasına uygundu.

İstenilen şey Batı Ermenistan'daki (Doğu Anadolu'daki) Ermeni nüfusun dağıtılmasıydı.

Ama istenilen tam olmuyordu.Ermenilerin Konya'ya sevki başladı.

Tepkiler ölçüldü.Yapılan hazırlıklar ve esas amaç doğrultusunda hızla kararlar değiştirildi.

(Soykırım'ın tarihi olarak kabul edilen) 24 Nisan 1915'te Nazır Tal'at imzalı şifre telgrafla sevkin yönü Suriye çöllerine dönüştürüldü.

Ardından tüm Ermenilerin Suriye'ye sevkini(!) içeren şifre telgraflar vali ve mutasarrıflıklara gönderilmeye başlandı.(Karar tarihi 30 Mayıs 1915.) Bir halk kısa sürede yurdunda yok edilmişti.

Osmanlı arşiv belgelerinden okuyalım:

"Konya'ya Ermeni Sevkinin Durdurulması Bundan Sonra Halep,Zor ve Cihetlerine Sevkleri
Zeytun ve Maraş civarından şimdiye kadar Konya'ya gönderilenlerden başka Ermeni sevkedilmemesi,bundan sonra gönderileceklerin Halep,Zor ve havalisine sevkedilmelerine dair Dâhiliye Nezâreti'nden Dördüncü Ordu Kumandanlığı'na şifre telgraf
Fî 11 Nisan sene (1)331.(24 Nisan 1915) BOA.DH.ŞFR. nr. 52/93 Nâzır Tal'at"

1915'te Osmanlı Ermenileri aynı ortak kaderi paylaştı

Yalnız doğudakiler mi sevkedildi?Mesela Kayseri:(Osmanlıca sözcüklerin Türkçesi'yle.)

"Bab-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mahreci Kayseri
Merkez ve mülhâkatta (merkeze bağlı yerlerde) zukûr (erkek) ve inas (kadın-kız) kırkaltıbindörtyüzaltmışüç Ermeni ve binbeşyüzonyedi Katolik ve bindokuzyüzelliyedi Protestan ki ceman (toplam) kırkdokuzbindokuzyüzkırkyedi nüfûs Ermeni mukayyed (tespit edilmiş ve kayıtlı) olup bunlardan kırkdörtbinikiyüzyetmişbiri Haleb ve Sûriye ve Musul vilayetlerine sevkedilmiş ve yediyüzaltmışbeş nüfûs dahi evvelce yola çıkartılmış iken firâr (kaçmış) ile avdet ve ihtifa (dönmüş,saklanmış) etmelerine mebnî (dolayı) tekrar tutuklanıp der-des-i (tutuklu olarak) sevk bulunmuş olduğu... ve dâhil-i livâda (Kayseri dâhilinde) kalan dörtbindokuzyüzonbir bakâyası (geri kalan) olmakla dahi yüzde beş nisbetinde köylere tevzî kılınmakta (dağıtılmakta) olduğu maruzdur (bilgisini sunarım.)
BOA.DH.EUM.2.Şb.68/ 75 C.3 Eylül sene (1)331.(16 Eylül 1915)ö Kayseri Mutasarrıfı Zekâî"

Belgede Kayseri Mutasarrıfı Bakanlığa sevki istenen Ermenilerle ilgili bilgi veriyor.Usul böyledir.

Bakanlık önceden tespit ettiği Ermenileri,nasıl,ne zaman sevkedeceklerini valiliklere,mutasarrıflıklara (vilayetin alt birimi,liva) şifreli emirle bildirir.İlgililer de cevaben bilgi verirler.

24 Nisan 1915'ten itibaren önce Ermeni elitleri,yöneticileri sevkedilir.Sonra başsız kalan toplum sözde jandarma,aslında mahkûmlardan oluşan Teşkilat-ı Mahsusa görevlilerince yollara dökülür.

Kayseri'de de sevk öncesi 200 civarında toplum önderinin kurşuna dizildiği biliniyor.

Sonrasını belgede okuduk.49 bin 947 Ermeni canlarını,her şeylerini geride bırakıp yola koyulmuşlar.Güzergâhları;Kayseri,Niğde,Adana,Halep.Ulaşabilenler olursa ötesi de var.

Belgeye göre kalan 4 bin 911 Ermeni köy(lü)lere dağıtılacakmış.Bunların,kadın,kız,çocuklar olduğunu biliyoruz.

Osmanlı geleneğinde,kumalık,hizmetçilik,kölelik,ırgatlık,devşirmelik yok mu?

Mimar Sinan'ın Kayserili hısımları,hemşehrileri isyan mı etmiş?Hayır.

Ama sevk var.Bab-ı Âlî'den gelen emirler böyle.

Başka bir örnek,İzmit:

"Bab-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mahreci İzmit
Merkez ve mülhakâtda (merkeze bağlı yerlerde) bulunan ellisekizbin raddesindeki (kadar) Ermeniler sevkedilmiş olup el-yevm (bugün itibariyle) liva (vilayetin alt birimi) dâhilindeki istasyonlarda mütehaşşid (toplanmış) Ermeni olmadığı maruzdur (bilgisini sunarım).
BOA. DH. EUM. 2Şb. 68/67 C.3 Eylül sene (1)331. (16 Eylül 1915) Mutasarrıf Mazhar"

Ermenilerin İzmit'te isyanlarıyla ilgili bilgi yok.Ama burada da sevk var.

1915 öncesinde İzmit'te 58 bin Ermeni yaşıyormuş.Bardizak'ta (şimdi Bahçecik) 10 bin küsur.

Ermeniler önce Eskişehir'e sevkedilir.Eskişehir;İzmit,Edirne,Bursa,Adapazarı,Çanakkale,Gelibolu ve civardaki sürgünlerin toplama merkezidir.Oradan Kütahya,Konya,Pozantı,Osmaniye güzergâhı ile Halep ve Der Zor'a.Tabii ulaşabildilerse.

Bu örnekleri tüm ülke için çoğaltabiliriz.

Diyelim ki,hainlik yapan isyan eden Ermeniler var.Genç,yaşlı,çoluk,çocuk hepsi mi suçlu?Anadolu'dan Trakya'ya tüm Ermeniler mi suçlu?Yalnız suçluların tutuklanması,etkisizleştirilmesi gerekmez miydi?Doğru olan bu değil miydi?

Budur tabii.Ama amaç başka.Bab-ı Âlî Ermeniler için kalem kırmış.Bunun anlamı bu.

İttihatçılar bir bahaneye sığınarak,tüm Ermenileri ölüm yollarına döküp soykırım uyguladı.

Bu kararlar yalnız Ermeniler için değil tüm Müslüman olmayanlar için geçerliydi.

Amaçlanan;ulus-devlet için ülkenin "önce" Müslüman olmayanlardan arındırılmasıydı.

Öyle de oldu.Ama sonu gelmedi "önce"de kaldı.

Bunların tartışılmayacağı bir Türkiye özlemiyle...

*Yervant Özuzun,"Asılsız Ermeni iddiaları" ve "sözde Soykırım" masalı,Demokrat Haber,6 Mart 2015.

http://www.demokrathaber.org/asilsiz-ermeni-iddialari-ve-sozde-soykirim-masali-makale,8121.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder