20 Kasım 2013 Çarşamba

Kürtler Zamanında Ermenilerin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesini Boğanların Safında Yer Almasalardı Eğer,"İnsanlığa Karşı İşlenmiş Yüzyıllık Soykırım Suçu" Gerçekleştirilemezdi!/Sarkis Hatspanian*

"Bir şeye sahip olmamak,ona haksız yollarla sahip olmaktan çok daha iyidir"*Boşnak Atasözü

M.Ö. 230'lu yıllardan beri yazı dili kullanan Ermenistan Krallığı'nın güneyinde,361 yılında Muş'un Hatsegats köyünde doğan Mesrop Maştots'un Sasaniler dönemi Ermenistan kralı Vramşabuh ve dini önderi Katolikos Sahak Bartev'in desteğiyle birçok dile vakıf Ermeni ruhbanlardan oluşan bir delegasyonun başına geçerek,Amed,Urfa ve Samsat'ta bulunan zengin kütüphane ve bilim ocaklarına yapılan ziyaret esnasında,Edesia (Urfa)'da 405 yılında yaratılan 36 harfli ilk alfabemizin varoluşundan tam 1608 yıl geçmiş...

Ve günümüzde de kullanılan Ermenice harflerle ilk olarak yazılmış "Öğüt ve bilgeliği tanımak,sözün dehasını anlamaktır" cümlesinin tarihe not düşüldüğü o günlerden sonra tam 1107 sene boyunca elyazması olarak varedilen binler-onbinlerce kitabın yaratılışının akabinde,1512'den itibaren basılı matbuata geçişin sağlanmasının üzerinden de tamı tamına 501 yıl geçmiş...

M.Ö. 16. yüzyılda kurulan ilk Ermeni devleti Hayasa'dan,M.Ö. 9. yüzyılda varolan Ararat Krallığı'na,oradan birleşik ilk devlet biçimine dönüşen Van Ermeni Krallığı'na ve sadece M.S. 1375'te varlığına son verilen son Ermeni Krallığı Kilikia arasındaki 2975 yıl arasında yaratılmış olan tüm Ermenistan'ların 12 başkentinden sonuncusu olarak şimdi de aynı statüye sahip olan Yerevan şehrinin 2795 yaşında oluşunu hatırlarken,Kilikia'da 1515 yılına kadar da bağımsızlığını sürdüren yerel Ermeni Prensliklerinin varlığına dek süren zamanlardan bu yana neredeyse 500 yıl geçmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1501’den itibaren İran’a açtığı ve 1746’ya kadar tam 245 yıl süren on kanlı savaş,1520'de Gürcistan'a açılan ve 1774'e dek aralıklı olarak devam eden beş ayrı savaş esnasında en büyük felaketlere maruz kalarak,en fazla derbeder edilen halk,binyıllardan beri o coğrafyada kesintisiz ve yerleşik olarak yaşayan Ermeniler olmuştur.Bahsi edilen dönemin Ermeni halkı için en acılı zamanlar oluşunu,halkın kitleler halinde bir inanç ve kimlik depremine maruz bırakılmasından anlıyor ve görüyoruz.Bu felaket yıllarının,1512'den başlayarak 1514 Ocağına dek öz babası ve kardeşlerini katletmek yoluyla Osmanlı hanedanlığı tahtına oturan ve tarihte I. Selim veya Yavuz Sultan Selim olarak tanınan,Ermenilerin "korkunç" sıfatıyla andığı padişahın hükümdar olduğu ve sadece sekiz yıl süren saltanatı döneminde başladığını kaydetmek zorundayız.Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi iktidara karşı,tarihe Celali isyanları adıyla geçen ve (1507-1632) tarihleri arasında vuku bulan (1507-1513,1520,1526-1527,1596-1610 ve 1616-1632) tam beş önemli başkaldırı olmuştur.Batı Ermenistan'da özellikle Dersim ve onu çevreleyen geniş bölgede zorla veya "gönüllü" Müslümanlaştırma örneklerinin yığınsal bir karaktere büründüğü bu "korkunç" yüzyıl zarfında Ermeni nüfustan onbinlercesinin yerleşik yaşadığı atatopraklarından göçe zorlanırken,yüzbinlerinin "tercihi" olarak çoğunlukla Alevi-Kızılbaş,fakat bazen yer yer de Sünni İslam dinine geçmek zorunda bırakıldığı hem Ermenice,hem de değişik dillerde yayımlanmış yazılı kaynaklarda belirtilmiştir.

1608-1619 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki yüzlerce yerleşkeyi ziyaret eden Polonyalı Simeon (1584-1639) olarak bilinen Ermeni ruhbanın kalemine ait "Polonyalı Tıbir Simeon'un Seyahatnâmesi" adlı eserinin,özellikle Trakya,İzmir,Manisa,Bandırma,Bursa,Bolu,Tosya,Merzifon,Amasya,Tokat,Sivas,Malatya,Harput,Gölcük,Ergani,Amed,Muş,Halep,Şam,Maraş,Zeytun,Konya,Akşehir,Kayseri,Ankara,İzmit,İstanbul'u anlatan kısımları fazlasıyla önemlidir.[1]

Polonyalı Simeon'un seyahatinden yalnızca oniki yıl,hatta vuku bulan son Celali isyanlarından da çok az zaman sonra,Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) adlı Fransız gezginin 1631 ile 1668 arasında tam altı defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirdiği doğu seyahatleri hakkında kaleme aldığı bilgilere istinaden "Tokat'tan Tebriz'e kadar ülke neredeyse sadece Hristiyan ahaliyle kaplıydı,hatta bu uçsuz-bucaksız alan eskilerden beri Ermenistan vilayeti olarak adlandırılandı,tüm şehir ve köylerde oturan nüfus içerisinde bir Müslümana karşı elli Ermeni bulunmasına hiç şaşırılmamalıydı."[2]

Tarihimizde Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ermenistan'ın bağımsız devlet olabilmesi amacıyla ulusal kurtuluş mücadelesi verilmesi fikrinin babası sayılan,(1659-1711) yılları arasında yaşamış Israel Ori'nin bağımsızlıkçı düşüncelerinin yaşam bulması için bir ömür çabalayıp,değişik örgütle(n)me çalışmalarında bulunması ve bu amaçla henüz 18 yaşındayken katıldığı 1677 yılında gizli olarak gerçekleştirilen ilk Eçmiadzin toplantısından bugüne tam 336 sene geçmiş...

Israel Ori'nin ulusal kurtuluşçu-bağımsızlıkçı yolundan giden değerli Ermeni aydını Hovsep Emin'in (1726-1809) 1789 Fransız Devrimi'nin reddedilmez etkisi ve aktif çabalarıyla,1794 yılında yayına başlayan ilk Ermeni dergisi "Azdarar"ın sayfalarında toplum-bilimsel,edebi-sosyal konulara paralel,halkın eğitimi ve aydınlanması,kendi tarih ve kültürünü tanıması,yeni neslin manevi değerlerle terbiye edinmesi,başkalarının boyunduruğu altında bulunan Ermeni ulusunun kendi bağımsız devletini yaratarak kendine ait topraklarda özgürce yaşaması gibi konuların işlendiği dönemlerden de neredeyse 220 sene geçmiş...


Osmanlı,İran ve Rusya gibi üç büyük imparatorluk arasında paylaşılan Ermenistan topraklarında Ermeni ulusal taleplerinin yeniden yeşerip filizlenmesi,onaltıncı yüzyıl-yirminci yüzyıl arasında Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında yapılan oniki savaştan 1806-1812 yıllarında vuku bulanının akabine rastlar.301 yılında,dünyada bir ilk olarak Hristiyanlığı devlet dini ilan etmiş olan Ermenistan'ın merkezi kilisesi Kutsal Eçmiadzin'in 1828 yılında Türkmençay Antlaşması'yla İran Şahlığı'ndan Rusya Çarlığı'na geçmesi ve Çar I. Nikola'nın 21 Mart 1828'deki Emirnamesi'yle Ermenilerin yaşadıkları toprakların "Ermeni Eyaletleri" olarak belgelenip-kaydedilmesi,özgürlük ve bağımsızlık özlemli ulusal taleplerin yükseltilmesini de beraberinde getirdi.


Tüm bunları neredeyse kronolojik olarak düşünüp,tarihsel belleğimi tazelememi gerektiren başlıca neden,Xenophon'un yazılarında,bugün Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı coğrafi bölgelerin güneyindeki bazı kabileleri tanımlamakta kullanılan Kardukhoi (ki Xenophon bu kabilelerin isimlerini Ermenilerden öğrendiğini belirtmektedir ve bu terim Kardu sözcüğünün çoğulu sayılır,zira ismin üçüncü hecesi son ekteki "kh" kısmı Ermenice çoğul ekinden gelmektedir)[3] sözcüğünün bile tarihte ilk defa Ermeniler tarafından dillendirilmiş olduğu gerçekliği temelinde[4],yani M.Ö. 401 yılından beri bir halkın varlığının tarih bilimince yazılı olarak belgelenmesini sağlayan atalarımla,aynı Ari ırkına mensup olduğumuz Kürtler arasında varolagelmiş iyi veya kötü ilişkiler hakkında toplumlarımızın bilgi yetersizliğidir.


Yazılı-belgeli-çok kaynaklı Ermeni tarihinin her ama her yılı,ayı,haftası ve neredeyse günlerine bile vakıf,oldukça zengin bilgi sahibiyken,hemen yanıbaşımızda varolagelmiş Kürtler hakkında da pagan döneminden başlamak üzere,İslam dinini kabul etmeleri ertesinde birlikte yaşanılan yüzyılların en yakın şahidi olma vasfıyla,en fazla bilgi,pek doğal olarak Ermenice yazılı kaynaklarda bulunmaktadır.Bu kaynakların birçoğu ne yazık ki başka dillere tercüme edilmemiş ve sadece Ermeniceye vakıf çok az sayıda araştırmacı-incelemecilerce tanınıyor olduklarından da,yukarıda parmak bastığım bilgi yetersizliğinin özellikle Kürt cephesinde yer alan aydın insanları veya kurumlarının ilgisine layık bulunmayı bekliyor konumundalar.[5]


Onaltıncı yüzyıl ile birlikte,özellikle 1514 sonrasında kadim Ermenistan'da iki ana güç olan Safeviler ve Osmanlılar arasındaki ihtilaflar sadece Ermeni halkının değil,Kürt topluluklarının tarihi açısından da çok büyük önem arz etmiştir.Şah İsmail'in politikalarıyla birlikte birçok Kürt topluluğu Safevilerin hükümdarlığı altına girmişse de,Safevi Devleti'nin bu topluluklarla ilişkisi genellikle olumsuz olmuş,Şii olan Safeviler diğer Şii Türk liderlerini Sünni olan Kürt liderlerine değişmişlerdir.Buna karşılık,Sünni Türklerin erkte olduğu Osmanlılar ise aynı din ve mezhebe sahip Kürtlere karşı çok daha kurnaz bir politika izlemiş,bölgedeki Kürt aşiret liderleriyle İdris-i Bitlisi aracılığıyla anlaşmalar yapmış,daha sonra Safevilere karşı gerçekleşen savaşlarda ve sonrasında bölgedeki Kürt topluluklarının çoğunluğunun desteğini almışlardır.Nitekim bu destek,tam da o tarihten sonra Osmanlı'nın dayanılmaz zulmü altında ezilen Ermeni halkının onlarca kanlı katliama maruz kalmasında da,Ermenistan'ın yerli halkının yüzde yüz yerleşik olarak yaşadığı topraklarda,"Dağdan gelip bağdakini kovarcasına" sistematik olarak yapılan eşi görülmemiş bir çifte taciz,tarif edilemez bir yağma ve talanın gerçekleşmesinde de,Sultanların tetikçiliğinin üstlenilmesinde de gönüllü olarak sunulmuştur.


Sonuç olarak,İdris-i Bitlisi'den Hamidiye Alayları'na,kraldan fazla kralcılığın ve tarihte yalakalığın en bilinen örneği "Panislamizm-Pantürkizm"in fikir babası sayılan Ziya Gökalp'ten Said-i Nursi'ye,tek kelimeyle değişik Osmanlı padişahlarından meşrutiyetçi İttihat ve Terakki'lere,onların ölüm düğmesi Teşkilat-ı Mahsusa'ya verilen bilfiil desteğin en doruk noktasında insanlığa karşı işlenen soykırım suçuna ortaklık da dahil olmak üzere,bir de Mustafa Kemal'e verilen topyekûn desteğin oldum olası "Bu cumhuriyeti ortak akıttığımız kanımız-canımızla kurduk" söylemleriyle katledilen milyonlarca günahsız insanın anısına bile saygısızca davranan,koskoca bir uygarlığın yok edilmesinde,Ermeni ulusuna karşı yapılan örneği olmayan bir hıyanetin pek ağır sorumluluğunu taşıyan Hamidiyeci-İttihatçi-Mustafa Kemalci Kürtlerin 2015'e iki yıl kala bile,orada-burada salt "Kullanıldık" demeyi beceren tek-tük evlatlarının bile hâlâ ağızlarına almaya cesaret edemediği,"halkı soykırıma uğratılarak,baştan başa ateşe verilen Batı Ermenistan'ın bilfiil işgali" gerçeğinden sözetmekten,"Ermenilere yapılan soykırımın uluslararası hukuk temelinde,kabul,mahkûm ve tazmin edilmesine" kadar yükseltilmesi gereken,dünyanın belki de bu en adil davasının,Ermeni sorununun kalıcı bir çözüme ulaştırılması hakkında asıl konuşması gerekenlerin en iyi ihtimalle klasik "kör-sağır-dilsiz",ama ondan da kötüsü "özürü kabahatinden büyük" söylemlerle harmanlı duruşlarına şahit olmaktayız ne yazık ki!


2013'ün 21 mart Newroz günü kaleme aldığım bu yazıda,tarihin binyıllarından bugüne komşumuz olan Kürt halkının Ermenilerden yaklaşık iki yüzyıl sonra yaşadığı uluslaşma döneminin en sancılı günlerinden geçmekte olduğu bu zaman diliminde,onun özgürlük mücadelesi veren evlatlarına işgalci-faşist "T.C." devletince hiç de eşit olmayan şartlarda,"yukarıdan aşağıya" empoze edilmeye çalışılan sözümona çok arzulanan "toplumlararası barış" amaçlı anlaşılmaz bir yol haritası hakkında,esaret altında bulunduğu İmralı'daki hücresinde görüştüğü BDP delegasyonuna söylediği -basında kısmen de olsa yayınlanan tutanakların o görüşmeye katılan hiç kimse tarafından bu satırların yazıldığı ana kadar yalanlanmayan- tarihsel gerçekleri bile bile çarpıtan sözleriyle doğal olarak onur sahibi her Ermeni insanını derinden yaralayıp,rencide eden Abdullah Öcalan'a,tarihimizin iyi ve kötü sayfalarını yakınen bilen birisi olarak,2015 Nisanı'na iki yıl kala ve bugünden başlamak üzere,olanı-olmayanıyla,Kürtlerin Ermenilerden ne alıp-veremediği hakkında bilip-bilmediklerini,namuslu,dürüst,adil ve onurlu insanlara yakışır bir şekilde her ama her şeyiyle masaya yatırmak şartıyla,hem yapılması fazlasıyla gerekli bir tartışmaya önayak olmasını öneriyor ve hem de bunu yaptıktan sonra ondan çok acı da olsa tarihsel gerçeklerle yüzleşme cesaretini gösterebilmesini bekliyorum.


Oldum olası duyduğumuz "Abdullah Öcalan Ermeni dölüdür...PKK bir Ermeni örgütüdür...Dağda ölü olarak ele geçirilen teröristler s.nnetsizdir...Kürt özgürlük hareketi denilen şey aslında bir Ermeni örgütlenmesidir...Kürt adı altında Türkiye'yi asıl bölmek isteyen Ermenilerdir,Rumlardır..." ve daha bunun gibi yüzlerce suçlamanın doğrudan muhatabı olan Ermeni halkının başı dik bir evladı olarak,gayrımeşru "T.C." devletiyle sadece kendini bağlayan her neyin pazarlığını yapıyorsa yapsın da,karakterini çok iyi bildiğimiz o devletin gizli servis temsilcileriyle "kapalı kapılar ardında" yürütmeye yeltendiği görüşmeler esnasında benim mazlum halkımı,Selçukluların Ermenistan'ın başkenti Ani'yi işgal ederek bu topraklara kan ve ateşle girdiği günlerden beri "kader birliği" ettiği belirtilen enva-i türden Türk soy ve boylarıyla,hangi şekil ve koşullarda yapılmış olunursa olunsun utanılası ittifakların en bariz itirafını dile getirirken bile,"kaş yapayım derken göz çıkaran" söylemleri yüzünden tarihteki tüm talihsizliklerin "günah keçisi" olarak göstermeye çabaladığı Ermenilerden bir gün mutlaka özür dileyeceğini de bilmesini istiyorum.


Hapiste bulunduğu tüm bu yıllar zarfında epeyi kitap okuduğu söyleniyor olsa da,ben sadece Öcalan'ın bu tutatanakların basına sızdırılması sonucu bilgilendiğim kadarıyla,onun yukarıda bahsini ettiğim "Tarih boyunca Kürt-Ermeni ilişkileri" konusunu işleyen[6] tek bir kitap bile okumamış olduğunu gördüğüm için pek üzüldüm.Hele kitap okumayı da bir yana bırakalım,Öcalan eğer,sırf doğup-büyüdüğü asıl adı Amara olan Urfa-Halfeti'nin sakinlerinden büyük bir çoğunluğu boğazlanmış,mucizeyle hayatta kalanları kimlik değiştirerek yaşamaya zorlanmış Ermeni köyünün,ezbere bildiğinden kuşku bile duymadığım sözlü tarihine bile saygı duyuyor olsaydı,"Türk-Kürt ilişkilerini yeniden tanımlamam işlerine gelmiyor...Türkiye'de üç koldan paralel devlet çalışması var.Bu ilişkileri sabote edilmeye başladı.Sıradan lobiler değil.ABD'nde Yahudi,Ermeni ve Rum lobileri stratejik ve taktik müdahale ediyorlar.Her üçü de Anadolu çıkışlıdır.Ermeni lobisi etkili...2015'le gündem olmak istiyorlar.Rum,Ermeni,Yahudi,Anadolu'da hak iddia eder...Devreye giren İsrail lobisi,Ermeniler ve Rumlar 'Kürtler ne kadar dışlanırsa,o kadar başarılı oluruz' diyorlar" diyemez,böylesine patavatsız bir davranış sergileyemezdi.[7]


Kadim Ermenistan topraklarında görülmemiş barbarlıkla gerçekleştirilen insanlıkdışı soykırım suçunun işlenmesine doğrudan katılımı olan bir halkın bugün özgürlük mücadelesi veren evlatlarına,ırkçı-faşist "T.C." devleti tarafından işgal altında bulunan Batı Ermenistan'ı neredeyse tümüyle Kürdistan olarak adlandırıp-sunarak,10 milyondan fazla Ermeni evladının dünyanın dört bir yanına dağılarakanavatanından uzak yaşamaya zorlandığı acı gerçeği itiraf etmekten kaçınan,Ermeni davasıyla ilgili olarak sadece "Devekuşu politikası" yürütmeye yeltenen birisinin "Anadolu İslamlaştıktan sonra,bin yıllık bir Hristiyan öfkesi var.Laiklik,milliyetçilik kisvesinde elde ettiklerini kaybetmek istemiyorlar.Aslında Sırrı Sakık'ın 'Kafkaslardan geldiler' sözü doğruydu ama açıklayamadı.Kürtler kendilerine yer arıyorlar.Kürtlerin devletten dışlanmaları son yüzyıldır.Abdülhamid bile onlara yer verdi.Mustafa Kemal de başta yer verdi" diyerek Ermenileri "dış mihraklar" olarak adres göstermesi olsa olsa yalnızca abesle iştigaldir.[8]


Ve sanki oldum olası bilinçaltında yer almışlığı açıkça hissedilen İslamcı fikirlerini dile getirirken dahi,Ermeniler,Rumlar ve Yahudiler dışında bu toprakların halkları Laz,Ezidi,Alevi,Kızılbaş,Zaza,Arap Nusayrilere hakaret edercesine "Sayın Altan Tan bilirsin İslamcıların kırk yıllık rüyasıydı,rüyalarını gerçekleştirdik.Biz AKP'ne iktidarı altın tepside sunduk.Bize bir teşekkür etmedikleri gibi ikinci Atatürk rolüne soyunup daha çok üstümüze geldiler,ezmeye çalıştılar...İslam kirletildi,bugün Türkiye'de hat safhadadır,İslam'ın özü adalet,hukuk ve tasavvuftur (Altan Tan'a dönerek) kirlenmeyi önleyin.Kürtler dindardır.İlk dönemlerde namaz kılıyordum,33 sure ezberlemiştim.Köyün imamı Müslüm Hoca 'Sen böyle gidersen uçarsın' diyordu.Kimse kusura bakmasın,ben İslam'a sol jargonla bakmam.Kürt halkının da dini inancı kuvvetlidir.Gizli bir İslam var.Kürtlerin yaşadığı gizli bir İslam var...Kürtler yer arıyorlar...Tarikatları da geliştirin" diye vermeye çalışıp-çabaladığı mesajın satır altlarında bugün Suriye'de insanlığa karşı suç işleyip,bebek,çocuk,genç,kadın,erkek,yaşlı demeden,masum insanları barbarca katleden İslamcı fanatik güçlere doğrudan destek olan AKP rejimine sunulan desteği görmemek mümkün olmadığı gibi "'Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır'.Millet kavramı hem kolektiftir,hem bireyselliği içerir (Altan Tan'a dönerek) Millet İslam enternasyonalizmini ifade eder.Peygamber,'Arabın Aceme üstünlüğü yoktur' diyor.Evrensel kavramlara gidelim.Tekilden uzağız.Ortak bir milletin üyesiyiz" diyebilmesini anlamak da pek zordur.


Bugün Newroz ve o,çok eski tarihlerden beri geleneksel olarak kutlanagelen bir bayram olsa da,son onyıllarda Kürt halkının yüreklerinde yanan özgürlük ateşinin sembolüne dönüşmüş gündür kuşkusuz...Bugün Öcalan'ın halklararası bölgesel barışın sağlanması kaygısıyla,bu toprakların insanlarına iletmek istediği mesajın da duyulacağı gün aynı zamanda!..Ve tam da o nedenle ben,o toprakların en eski ve asıl yerlisi olan Ermeni halkının 1915 sonrası,Der-Zor çöllerinde mucizeyle hayatta kalan bir avuç yetimlerinden birkaç binyıllık Adıyamanlı Dzerun ve Araksi'nin bugün artık kendi topraklarında,kendine ait etnik kimliği,inancı ve kültürüyle yaşayabilmenin hiçbir şartı olmadığı için dünyanın dört bir yanına dağılarak,yaban ellerde sığıntı olarak sadece fiziki varlığını sürdürmeye çalışan onlarca torunları adına eski bir Ermeni köyünde doğma-büyüme Abdullah Öcalan'a önemli bir Newroz mesajı iletmek istiyor ve Ermeni halkının geçmişte yarattığı eşsiz zenginliklerle,varmış olduğu uygarlık seviyesine borçlu olduğumuz kültür,sanat,zanaat,mimari,ziraat vb. gibi kelimelerle anlatılması zor daha nice değerlerinin yerle bir edilerek,milyonlarca mezarsız şehidinin anısının bile belleklerden kazınmak istenmesinin yaşayan şahitlerinden biri olarak,"İmralı tutanakları" olarak bilinen yukarıda kısmen alıntıladığım türdeki sarsıcı düşünce ve sözlerden pek ürktüğüm için de,haklı olarak "Yeni bir hıyanete mi uğruyoruz,geçmişimiz gibi geleceğimizin de yerle bir edilmesinin bir ön hazırlığı mı yapılıyor yoksa?" kaygısını yüreğimizde taşıyıp,hissettiğimizin bilinmesini de istiyorum.


Ermeniler Newroz'u,Vaspurakan-Vanlı değerli Kürt aydını Necmettin Salaz'ın az zaman önce sanal ortamda benim şahsımda Ermeni dostlara yazdığı özeleştiri mektubunda belirtmiş olduğu "Hiçbir biçimde ulusal kaygılara düşmeden tarihimizle yüzleşmek zorundayız artık...Ülkedeki tüm sorunlar derinlikli tartışılmalı...Hele ki biz devrimciler tarihimizdeki kirlerle yüzleşmekten korkmamalıyız...Evet,biz el ele verip öldürdük,yok ettik bu ülkenin en kadim halkı olan Ermenileri...Kürtler ve Türkler el ele katlettik kardeş halkımızı,yok ettik,yerle bir ettik,kalanlarını da sürgün ettik.Mallarını yağmaladık,evlerine ve kızlarına el koyup,'karı' ve mülk ettik kendimize...Biz Kürtler piyonuyduk işin...Şimdiki korucu alayları gibi,o zaman da Hamidiye Alayları'nın emirerleri olduk ve aynı coğrafyayı paylaştığımız Ermenilerin katliamına katkı koyduk..." sözleriyle karşılamayı arzuluyor.Tarihe,namuslu ve dürüst olarak bakmayı beceren böylesi cesur ve onurlu davranışa sahip,manevi değerlerle yaşayan,çağının insanı aydınlara layık bir duruş sergileyen her Kürt evladının nezdinde,halkımızın adil davasına samimi olarak duyarlılık gösteren tüm Kürt insanlarının Newroz'unu kutluyoruz.


Bundan iki yıl önce hapishanedeyken yazdığım ve 21 Mart günü yayınlanmış olan yazımı aşağıda okuyacağınız satırlarla bitirmiştim.Tesadüf bu ya "Tarih tekerrürden ibarettir" diyenler pek de yanılmamışlar demek,çünkü iki yıl önceki duygu ve düşüncelerim bugün de güncelliklerini aynen koruyorlar gibime geliyor.


"Bugün 21 Mart,yani Ermeni mitolojisinde güçlülük ve yiğitlik tanrısı Vahagn'ın da doğumgünü,doğanın uyanışı,bahara girişi,yeni yılı temsil eden kutlu bir gün!Yeni bir döneme giriyoruz ya,eskiye güle güle,yeniye merhaba demenin de tam zamanı değil mi?


Fırsat bu fırsat...


Kalleşliğe,hıyanete,vefasızlığa hayır diyen,Ermeni halkını dost kabul eden tüm Kürtlerin yeni yılı kutlu olsun!"


Newroz Pîroz be!..

Not:Yazım yayınlanmaya hazırken, Öcalan’ı pek yakınen tanıyan Asuri-Süryani yakın bir dostumun bana “son dakika haberi” olarak ulaştırdığı bilgi sayesinde ...İmralı'ya giden üçüncü heyette yer alan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın onunla Ermenilerin "lobilerle anılması" meselesinin de tartışıldığını öğrendim.  

Bu meseleyle ilgili basında yayınlanan bilgilendirmeye göre Öcalan "kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemiş.Hatta üzüldüğünü belirtmiş.Önerdiği akil insanlar komisyonunda bütün bu etnik kimliklerin temsiliyetinin olması gerektiğini belirtmiş.Çünkü bu sadece bir Kürt-Türk barışı değilmiş.Bu topraklarda,eğer gerçekten barışın önü açılacaksa,bu akil insanlar komisyonunda Ermeni'den Yahudi'ye,Rum'dan Çerkes'e,bütün kimliklerin temsilcilerinin yer almasını çok önemsediğini,hatta böyle bir sürece destek vermek isterlerse bundan memnuniyet duyacağını belirtmiş." BDP delegasyonunun ona "'etnik kimliklerle ilgili yaklaşımının dışarıya farklı yansıdı' demesi üzerine de 'Bu tartışmaları zaten izlemiş' olan Öcalan 'Böyle bir şey olmaz,benim nasıl yaklaştığım çok net biliniyor.Biz zaten onların mücadelesini yürütüyoruz'" demiş.

Abdullah Öcalan'ın en son söyledikleri ile ilgili ona büyük Elen düşünür Aristo'ya borçlu olduğumuz "Amicus Plato,sed magis amica veritas!" gereği sadece tarihten ders çıkarılması gerektiğini ve "Kürtler zamanında Ermenilerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine destek olsalardı eğer,ne insanlığa karşı işlenmiş soykırım suçu gerçekleştirilmiş olurdu,ne de eşi görülmemiş bir halklar hapishanesi olan 'T.C.' varolurdu.Ve bu toprakların en kadim halklarından en azından ikisi,kendilerine ait Batı Ermenistan ve Kürdistan'da çoktan özgür ve bağımsız olarak yaşıyor olurlardı" gerçeği etrafında düşünmesini öneriyor,"Aynı suya iki defa girilmez" doğrusundan hareketle de,birkaç gün önce onu ziyaret eden ve aynı kendisi gibi eski bir Ermeni yerleşim yerinde,Palu'da doğan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ısrarla,üzerine basbas bağırdığım gerçeği oldukça iyi kavrayan bir genç olarak,bundan sadece ikibuçuk ay önce,Hrant'ımızdan bize yadigâr kalan haftalık Agos gazetemizle söyleşisinde,lafı ağzında hiç gevelemeksizin,çok açık ve net olarak "Ermeni meselesi çözülmezse,Kürt meselesi de çözülemez»[9] dediğinden haberdar olmasını ve ister İmralı'da politik bir tutsak olarak esaret altında bulunduğu zaman,isterse daha tercihi başka yer ve koşullarda bulunsa da,bu doğruyu aklından hiç ama hiçbir zaman çıkarmamasını,hatta kulağına küpe etmesini de istiyorum.Saygılarımla...

***

1-Simeon,Tarihte Ermeniler (1608-1619),Çivi Yazıları:44,İstanbul:1999.
2-Jean-Baptiste Tavernier,"Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier en Turqui et Perse et aux Indes",Paris:1713,I,s.47-48.
3-John Limbert (1968)."The Origins and Appearance of the Kurds in Pre-Islamic Iran".Iranian Studies 1:41-51.Erişim tarihi:5 Ocak 2009.
4-Robert Olson (2002)."Kurds".Karen Christensen ve David Levinson.Encyclopedia of Modern Asia. 3. New York:Charles Scribner's Sons.s.412-415.
5-Ermenice Kaynaklar:
*Toma Medzopetsi,"Badmutyun Lang Timur'a yev Haçortats Yürots" (Timurleng ve Varislerinin Tarihi),Paris:1860.
*Avedis Berberyan,"Badmutyun Hayots" (Ermeni Tarihi),İstanbul:1871.
*Albert Develay-Georges Pisson,"Ermenistan'dan Pers'e" -Küçük Asya'ya Seyahat,Viyana:1892.
*Élisée Reclus,"Lazistan,Ermenistan ve Kürdistan" -Kilikia,Küçük Asya,Mezopotamya,Asuristan ve Filistin,Vağarşabat,St.Eçmiadzin:1893.
*Prof. V.Tomasczhek,"Sasun yev Tigrisi Ağperatsn Sahmanneri,Badmagan yev Değakragan Hedazodutyun" (Sasun ve Dicle Kaynaklarının Sınırları,Tarihi ve Topoğrafik Araştırmaları) Viyana:1896.
*M. T. Şvot,"Kürt Beyi",St. Petersburg:1904.
*M. T. Şvot,"Batı Ermenistan'da Kürtler (Etnografik Konular)",I. Bölüm,St. Petersburg:1905.
*M. T. Şvot,"Şeyh Mahmud",St. Petersburg:1906.
*M. T. Şvot,"Aram",St. Petersburg:1906.
*M. T. Şvot,"Fatma",St. Petersburg:1908.
*Hagop Şahbazyan,"Krdo-Hay Badmutyun" (Kürt-Ermeni Tarihi),İstanbul:1911.
*Mikael Varantyan,"Haygagan Şarjman Nakhabadmutyunı" (Ermeni Hareketinin Başlangıç Safhası),Cenevre:1912.
*Krikor Vartabet Gamakhetsi,"Taranağtsu Jamanagakrutyun 1590-1640" (Kronoloji),Kudüs:1915.
*Leo,"Haygagan Hartsi Vaverakrerı" (Belgelerle Ermeni Sorunu),Tiflis:1915.
*Aristakes Tevkants,"Ermenistan'a Ziyaret-1878" Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi,Yerevan:1985.
6-Vahan A. Bayburtyan,"Hay-Krdagan Haraperutyunnerı Osmanyan Gaysrutyunum" (Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni-Kürt ilişkileri),Yerevan:1989;Stepan K. Boğosyan,"Krderı yev Haygagan Hartsı" (Kürtler ve Ermeni Sorunu),Yerevan:1991;Vahan A. Bayburtyan,"Krderı,Haygagan Hartsı yev Hay-Krdagan Haraperutyunnerı Badmutyan Luysi Nerko" (Kürtler,Ermeni Sorunu ve Tarihin Işığında Ermeni-Kürt İlişkileri),Ermenistan Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü,Yerevan:2008.
7-http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1123698&Yazar=YETVART-DANZIKYAN&CategoryID=98
8-http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=ocalan-da-dis-mihraklari-adres-gosterdi-iddiasi&haberid=4536
9-http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=kurtlere-sorulsa-cogu-ayri-devlet-istiyorum-diyecek&haberid=3907 (Agos,4 Ocak 2013,Sayı:872)

*Sarkis Hatspanian,Kürtler Zamanında Ermenilerin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesini Boğanların Safında Yer Almasalardı Eğer,"İnsanlığa Karşı İşlenmiş Yüzyıllık Soykırım Suçu" Gerçekleştirilemezdi!,21 Mart 2013.

http://www.hayastaninfo.net/sarkis-hatspanian/5040-tarihte-kurt-turk-ittifaki-ve-ermeni-soykirimi.html


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder