24 Mayıs 2013 Cuma

Eski Ahid'te Şiddet...

"[Kral Davud],orada bulunan halkı çıkardı ve onları demirden baltaların ve testerelerin altına koydu,onların tuğla fırın içine atılmalarını emretti.Beni Amnon'un şehirlerinin hepsine böyle yaptı..."*II. Samuel 12:31,Smith&Van Dyke versiyonu.

***

"Orduların Rabbi şöyle diyor:Amalek'in Israil'e yaptığını,Mısır'dan çıktığı zaman yolda ona karşı nasıl durduğunu arayacağım.Şimdi git,Amaleki vur ve onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme ve erkekten kadına,çocuktan emzikte olana,öküzden koyuna,deveden eşeğe kadar hepsini öldür..."*I. Samuel,15:2-3.

***

"Allah'ın Rab,mülk olarak almak için gitmekte olduğun diyara seni götüreceği ve senin önünden çok milletleri,Hittileri ve Girgaşileri ve Amorileri ve Kenanlıları ve Perizzileri ve Hivileri ve Yebusileri senden daha büyük ve daha kuvvetli yedi milleti kovacağı ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman;onları tamamen yok edeceksin;onlarla ahdetmeyeceksin ve onlara acımayacaksın ve onlarla hısımlık etmeyeceksin;kızını onun oğluna vermeyeceksin ve onun kızını oğluna almayacaksın..."*Tesniye 7:1-4.

***

"Ve cenk hizmetinden gelen ordunun zabitlerine,binbaşılara ve yüzbaşılara karşı Musa öfkelendi.Ve Musa onlara dedi:Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?İşte,İsrailoğullarının,Peor meselesinde Balam'ın öğüdü ile Rabbe karşı tecavüz etmelerine bunlar sebep oldular ve böylece Rabbin cemaati arasında veba oldu.Ve şimdi çocuklar arasındaki her erkeği öldürün ve erkekle yatmış olarak erkek bilen her kadını öldürün.Ve erkekle yatmış olmayarak erkek bilmeyen bütün kadın çocukları,kendiniz için sağ bırakın..."*Sayılar 31:14-18.

***

"Ve kavm bağırdı ve kâhinler boruları çaldılar ve vaki oldu ki,kavm boru sesini işittikleri zaman,kavm yüksek sesle bağırdılar ve duvar olduğu yere çöktü ve herkes kendi önüne doğru olarak kavm şehre çıktı ve şehri aldılar.Ve erkek ve kadın,genç ve ihtiyar,öküz ve koyun ve eşek,şehirde olanların hepsini kılıçtan geçirip tamamen yok ettiler..."*Yeşu 6:20-21.

***

"Ve cemaat oraya en cesur adamlardan oniki bin kişi gönderdi ve onlara emredip dediler:Gidin ve Yabeş-gilead ahalisini,kadınları ve çocukları da kılıçtan geçirin.Ve yapacağınız şey şudur:Her erkeği ve erkekle yatmış olan her kadını tamamen yok edeceksiniz.Ve Yabeş-gilead ahalisi arasında ere varmamış dörtyüz kız buldular ve onları Kenan diyarında olan Şilo'daki ordugâha getirdiler..."*Hâkimler 21:10-12.

***

"Ve Benyaminoğullarına emredip dediler:Gidin ve bağlarda pusuya yatın ve bakın ve işte,Şilo kızları raksetmeye çıkarlarsa,o zaman bağlardan çıkın ve kendiniz için,her biriniz kendisine karı olarak Şilo kızlarından tutun ve Benyamin diyarına gidin.Ve vaki olacak ki,babaları yahut kardeşleri bize şikâyete geldikleri zaman kendilerine diyeceğiz:Onları bize bağışlayın;çünkü cenkte her biri için karı almadık,siz de onlara vermediniz;yoksa şimdi suçlu olurdunuz.Ve Benyaminoğulları böyle yaptılar ve kendi sayılarına göre raksedenlerden kapıp götürdüler ve gittiler ve miraslarına döndüler ve şehirleri bina edip onlarda oturdular..."*Hâkimler 21:20-23.

***

"Ve Gezer'de oturan Kenanlıları kovmadılar;fakat Kenanlılar bugüne kadar Efraim arasında oturmaktadırlar ve angaryacı kullar [köleler] oldular..."*Yeşu 16:10.

***

"Zebulun Kitron ahalisini ve Nahalol ahalisini kovmadı ve Kenanlılar onlar arasında oturup angaryacı [köle] oldular..."*Hâkimler 1:30.

***

"Adamlar birbiriyle kavga ederken birinin karısı yaklaşıp kocasını dövenin elinden onu kurtarmak için elini uzatır ve onu utanılacak yerlerinden tutarsa;o zaman kadının elini keseceksin,gözün ona acımayacaktır..."*Tesniye 25:11-12.

***

"Bir şehre karşı cenk etmek için ona yaklaştığın zaman,onu barışıklığa çağıracaksın.Ve vaki olacak ki,eğer sana sulh cevabı verirse ve kapılarını sana açarsa,o vakit vaki olacak ki,içinde bulunan bütün kavm sana angaryacı [köle] olacaklar ve sana kulluk edecekler.Ve eğer seninle musalaha etmeyip cenk etmek isterse,o zaman onu muhasara edeceksin ve Allah'ın Rab onu senin eline verdiği zaman,onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin;ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi,bütün malını kendin için çapul edeceksin ve Allah'ın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını yiyeceksin.Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksın.Ancak Allah'ın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavmlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın..."*Tesniye 20:10-16.

***

"Yakub'un payı onlar gibi değil;çünkü her şeye şekil veren odur ve İsrail onun mirasının sıptıdır;ismi orduların Rabbidir.
Sen benim topuzum,cenk silahımsın,seninle milletleri kıracağım,ülkeleri helak edeceğim ve seninle erkeği ve kadını kıracağım ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım ve seninle Valiyi ve kaymakamı kıracağım..."*Yeremya 51:19-23.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder